بهداشت نیوز ورزش و سلامتی 10

دکتر سلام ورزش و سلامتی 30

صداوسیما ورزش و سلامتی 21

دکتر سلام ورزش و سلامتی 51

دکتر سلام ورزش و سلامتی 56

مجله قرمز ورزش و سلامتی 33

موج ورزش و سلامتی 42

مجله قرمز ورزش و سلامتی 103

دکتر سلام ورزش و سلامتی 40

دکتر سلام ورزش و سلامتی 54

دکتر سلام ورزش و سلامتی 46

دکتر سلام ورزش و سلامتی 42

دکتر سلام ورزش و سلامتی 52

دکتر سلام ورزش و سلامتی 48

دکتر سلام ورزش و سلامتی 34

دکتر سلام ورزش و سلامتی 116

دکتر سلام ورزش و سلامتی 43

دکتر سلام ورزش و سلامتی 48

دکتر سلام ورزش و سلامتی 31

دکتر سلام ورزش و سلامتی 33

دکتر سلام ورزش و سلامتی 39

دکتر سلام ورزش و سلامتی 48

داناکده ورزش و سلامتی 24

دکتر سلام ورزش و سلامتی 23

دکتر سلام ورزش و سلامتی 40