بهداشت نیوز ورزش و سلامتی 37

دکتر سلام ورزش و سلامتی 75

صداوسیما ورزش و سلامتی 42

دکتر سلام ورزش و سلامتی 86

دکتر سلام ورزش و سلامتی 83

الف ورزش و سلامتی 34

مجله قرمز ورزش و سلامتی 56

موج ورزش و سلامتی 66

مجله قرمز ورزش و سلامتی 149

دکتر سلام ورزش و سلامتی 67

دکتر سلام ورزش و سلامتی 63

دکتر سلام ورزش و سلامتی 71

دکتر سلام ورزش و سلامتی 63

دکتر سلام ورزش و سلامتی 56

دکتر سلام ورزش و سلامتی 144

دکتر سلام ورزش و سلامتی 67

دکتر سلام ورزش و سلامتی 56

دکتر سلام ورزش و سلامتی 58

دکتر سلام ورزش و سلامتی 68

داناکده ورزش و سلامتی 44

دکتر سلام ورزش و سلامتی 43

دکتر سلام ورزش و سلامتی 62

دکتر سلام ورزش و سلامتی 72

دکتر سلام ورزش و سلامتی 51

مجله قرمز ورزش و سلامتی 82