ایسنا قایقرانی 120

مهر قایقرانی 128

شبکه ورزش قایقرانی 67

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 84

ایسنا قایقرانی 112

طرفداری قایقرانی 130

مهر قایقرانی 75

ایسنا قایقرانی 72

شبکه ورزش قایقرانی 70

فانوس نیوز قایقرانی 65

ایرنا قایقرانی 72

تسنیم قایقرانی 59

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 75

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 73

ورزش 3 قایقرانی 70

ایرنا قایقرانی 69

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 70

ایسنا قایقرانی 71