ایسنا قایقرانی 100

مهر قایقرانی 83

شبکه ورزش قایقرانی 52

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 63

ایسنا قایقرانی 88

طرفداری قایقرانی 110

مهر قایقرانی 57

ایسنا قایقرانی 54

شبکه ورزش قایقرانی 52

فانوس نیوز قایقرانی 49

ایرنا قایقرانی 52

تسنیم قایقرانی 39

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 52

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 55

ورزش 3 قایقرانی 45

ایرنا قایقرانی 46

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 52

ایسنا قایقرانی 53