فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

توپ90 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

طرفداری ورزشی 0

انتخاب ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0