باشگاه خبرنگاران اماکن مذهبی جهان 6

مهر اماکن مذهبی جهان 9

افکارنیوز اماکن مذهبی جهان 18

شفقنا اماکن مذهبی جهان 29

ایرنا اماکن مذهبی جهان 48

پیراسته‌فر اماکن مذهبی جهان 45

شهرمطلب اماکن مذهبی جهان 95