کویر


یک کویر و اینهمه زندان سرد میله میله ، سوزش و انبوه درد رملهایی جای جای این دیار بارش ابری که دارد ریزگرد لطف خدا ، رملهای دیارمان را به باران طراوت بخشیده و به سبزه خواهد آراست شایدشاعر:مصطفی مروج همدانی

یک کویر و اینهمه زندان سرد

میله میله ، سوزش و انبوه درد

رملهایی جای جای این دیار

بارش ابری که دارد ریزگردلطف خدا ، رملهای دیارمان را به باران طراوت بخشیده و به سبزه خواهد آراست
شاید کمی از بی توجهی مسولین را بپوشاند


تبليغ