پارسینه تنیس 249

تسنیم تنیس 86

فانوس نیوز تنیس 75

ایسنا تنیس 96

صداوسیما تنیس 84

تسنیم تنیس 60

ایسنا تنیس 67

بانک ورزش تنیس 80

مشرق نیوز تنیس 84

فانوس نیوز تنیس 78

تسنیم تنیس 79

همشهری تنیس 38