باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

باشگاه خبرنگاران علمی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0