آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 0

آفتاب نیوز علمی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سلامت 0

آفتاب نیوز اقتصادی 1

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز حوادث 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

آفتاب نیوز چندرسانه ای 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز اقتصادی 1

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

آفتاب نیوز سیاسی 0