مهر فوتبال داخلی 0

مهر قزوین 0

مهر چهارمحال و بختیاری 0

مهر تهران 0

مهر بین‌الملل 0

مهر اجتماعی 2

مهر اجتماعی 0

مهر اقتصادی 2

مهر دینی و مذهبی 2

مهر بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 2

مهر قم 0

مهر قم 0

مهر سلامت 1

مهر بین‌الملل 0

مهر یزد 0

مهر سیستان و بلوچستان 1

مهر زنجان 0

مهر قم 0

مهر فارس 0

مهر اردبیل 1

مهر آذربایجان غربی 2

مهر سیاسی 0

مهر بین‌الملل 1