مهر تهران 1

مهر بین‌الملل 0

مهر اجتماعی 0

مهر سیاست خارجی 3

مهر ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر سلامت 1

مهر سیاسی 3

مهر کردستان 0

مهر بین‌الملل 0

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

مهر اصفهان 1

مهر خوزستان 0

مهر ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر گیلان 0

مهر خراسان رضوی 0

مهر تهران 1

مهر اردبیل 1

مهر اردبیل 0

مهر اردبیل 1

مهر بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 1

مهر اقتصادی 0