تاپ ناز شطرنج 40

ایرنا شطرنج 35

ایرنا شطرنج 116

تسنیم شطرنج 127

صدای ایران شطرنج 103

ورزش 3 شطرنج 129

باشگاه خبرنگاران شطرنج 141

تسنیم شطرنج 96

ایران اکونومیست شطرنج 92

باشگاه خبرنگاران شطرنج 130

صداوسیما شطرنج 105

ورزش 3 شطرنج 96

باشگاه خبرنگاران شطرنج 166

ایسنا شطرنج 94

تسنیم شطرنج 92