آفتاب نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 3

فردانیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 5

آفتاب نیوز سیاسی 7

برنا گوناگون 9

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

فردانیوز چندرسانه ای 9

آفتاب نیوز سیاسی 6

فردانیوز سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 12

فردانیوز چندرسانه ای 8

باشگاه خبرنگاران سیاسی 12

فردانیوز چندرسانه ای 9

فردانیوز سیاسی 12

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8

باشگاه خبرنگاران سیاسی 10

مشرق نیوز گوناگون 9

باشگاه خبرنگاران سیاسی 7

پارسینه اجتماعی 4

اتاق خبر24 سیاسی 4