باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

تابناک ورزشی 8

تابناک ورزشی 7

بازده گوناگون 13

روژان آموزش 57

دکتر سلام ورزش و سلامتی 38

نازخاتون تناسب اندام 66

نازخاتون تناسب اندام 72