ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا بوشهر 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا بوشهر 1

ایرنا کرمان 0

ایرنا خراسان شمالی 3

ایرنا فارس 4

ایسنا اردبیل 3

ایرنا خراسان جنوبی 2

ایرنا خراسان جنوبی 3

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ایرنا تهران 1

ایرنا تهران 1

ایرنا تهران 5

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا لرستان 2

ایرنا تهران 2

ایرنا تهران 3

ایرنا خراسان رضوی 3

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا تهران 5

ایرنا یزد 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 4