صداوسیما ورزشی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 3

فردانیوز فرهنگی و هنری 1

فردانیوز چندرسانه ای 2

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0

فردانیوز اجتماعی 0

پارس نیوز گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

فانوس نیوز ورزشی 0

فردانیوز اقتصادی 7

فردانیوز چندرسانه ای 0

فردانیوز چندرسانه ای 3

فردانیوز فرهنگی و هنری 8

فردانیوز چندرسانه ای 9

فردانیوز چندرسانه ای 0

فردانیوز چندرسانه ای 1

صداوسیما ورزشی 5

صداوسیما بین‌الملل 5

فانوس نیوز بین‌الملل 5

صداوسیما ورزشی 6

فردانیوز سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 3