مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر تهران 2

مهر اصفهان 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 1

ایسنا آذربایجان غربی 0

دانا اجتماعی 1

آفتاب نیوز حوادث 3

مهر خراسان شمالی 1

ایسنا مرکزی 1

ایسنا خراسان رضوی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر خراسان شمالی 1

پول نیوز گوناگون 1

مهر چهارمحال و بختیاری 6

مهر خراسان شمالی 4

مهر آذربایجان غربی 1

ایسنا مرکزی 1

آفتاب نیوز حوادث 4

فردانیوز اجتماعی 0

دانا اقتصادی 0

ایسنا خراسان رضوی 1