پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نامه نیوز سیاسی 1

عصرایران سیاسی 2

نامه نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

نامه نیوز سیاسی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

صداوسیما سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 3

پارسینه اجتماعی 0

پول نیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

صراط سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 1

پارسینه اجتماعی 5

جام نیوز سیاسی 3

عصرایران سیاسی 3

عصرایران سیاسی 3

دانا سیاسی 5