مهر کتاب 3

مهر فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 0

ایرنا مازندران 1

ایرنا مازندران 0

مهر مازندران 0

ایسنا بوشهر 2

پانا گوناگون 1

مهر کتاب 0

مهر مازندران 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

مهر تهران 6

ایرنا مازندران 7

مهر مازندران 7

ایرنا مازندران 7

ایرنا مازندران 8

مهر مازندران 5

مهر کرمان 2

مهر مازندران 5

پانا گوناگون 3

مهر مازندران 3

مشرق نیوز گوناگون 3

مهر مازندران 4

مهر خراسان رضوی 5

مشرق نیوز گوناگون 3