ایرنا ورزشی 0

آفتاب نیوز سیاسی 3

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

عصرایران سیاسی 1

عصرایران سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 2

پانا گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

صراط سیاسی 2

ایرنا سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر کرمان 0

صداوسیما گوناگون 1

ایرنا کرمان 3

مشرق نیوز اقتصادی 1

ایرنا سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 7

مهر کرمان 1

مشرق نیوز اجتماعی 3

آفتاب نیوز سیاسی 1

مهر کرمان 4

رکنا گوناگون 1