پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

طرفداری ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2