پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

طرفداری ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

طرفداری ورزشی 4

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

طرفداری ورزشی 1