دانا سیاسی 7

مشرق نیوز گوناگون 1

عصرایران سیاسی 2

فردانیوز چندرسانه ای 2

صراط سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 0

نواندیش سیاسی 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز گوناگون 5

فردانیوز سیاسی 7

شفقنا گوناگون 10

آفتاب نیوز سیاسی 10

دانا سیاسی 28

مشرق نیوز گوناگون 37

فردانیوز سیاسی 15

مشرق نیوز گوناگون 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 37

مشرق نیوز چندرسانه ای 33

نامه نیوز سیاسی 23

مشرق نیوز گوناگون 15

مشرق نیوز گوناگون 11

مشرق نیوز چندرسانه ای 17

مشرق نیوز چندرسانه ای 60