نود تي وي ورزشی 2

ایسنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایسنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

نود تي وي ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

نود تي وي ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

نود تي وي ورزشی 5

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

جماران گوناگون 0

اتاق خبر24 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ایسنا ورزشی 1

ایلنا گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 0