گلستان 24 گوناگون 0

فردانیوز ورزشی 1

صداوسیما سیاسی 2

فردانیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

دانا ورزشی 3

روزنو ورزشی 2

پارس نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 5

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 9

فردانیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

صداوسیما اجتماعی 12

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10