ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

برنا گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

برنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

روزنو ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

موج گوناگون 2

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0