پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

مشرق نیوز گوناگون 4

مهر فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

شهرآرا نیوز گوناگون 0

صراط چندرسانه ای 1

ورزش 3 ورزشی 2

دانا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0