صداوسیما بین‌الملل 7

صدای ایران گوناگون 2

فانوس نیوز اجتماعی 1

افغانستان پیپر افغانستان 0

دانشجو سیاسی 6

شفقنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 2

آریا اقتصادی 2

آریا اقتصادی 2

ایکنا گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 5

شبستان اجتماعی 2

شبستان اجتماعی 6

فانوس نیوز بین‌الملل 3

ایکنا گوناگون 6

آریا اقتصادی 1

نامه نیوز سیاسی 2

صداوسیما بین‌الملل 8

صداوسیما بین‌الملل 2

آریا اقتصادی 6

دانا سیاسی 3