افغانستان پیپر افغانستان 2

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 5

صداوسیما بین‌الملل 1

افغانستان پیپر افغانستان 4

ایلنا گوناگون 5

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

الف بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 2

افغانستان پیپر افغانستان 0

ایرنا بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

پانا گوناگون 1

ایرنا سیاسی 9

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا بین‌الملل 1

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر سیاست خارجی 2

ایرنا بین‌الملل 2

افغانستان پیپر افغانستان 0

مشرق نیوز گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 0