عصر خودرو خودرو 1

عصرایران اجتماعی 1

پارسینه اجتماعی 0

صدای ایران گوناگون 1

عصر خودرو خودرو 1

عصر خودرو خودرو 1

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 1

برنا گوناگون 0

عصر خودرو خودرو 1

مهر مازندران 2

مهر مرکزی 1

جماران گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

مهر تهران 1

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0