عصراعتبار اقتصادی 0

مهر مجلس 7

شبستان سیاسی 2

ایلنا گوناگون 1

مهر مجلس 2

افکارنیوز گوناگون 5

دانا سیاسی 3

شبستان سیاسی 4

ایسنا سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

گلستان 24 گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 2

طلا ارز و طلا 4

مشرق نیوز گوناگون 4

مهر اقتصادی 7

مهر مجلس 4

مهر مجلس 9

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز اقتصادی 9

ایسنا سیاسی 5

موج گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 8

مهر مجلس 5

شبستان سیاسی 5