باشگاه خبرنگاران علمی 0

خبرآنلاین اجتماعی 6

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران علمی 6

مهر فرهنگی و هنری 5

باشگاه خبرنگاران سلامت 7

دانا فرهنگی و هنری 1

مهر فرهنگی و هنری 4

مهر گیلان 3

ایسنا اصفهان 2

مهر دینی و مذهبی 0

ایسنا لرستان 0

مهر فرهنگی و هنری 0

شبستان قرآن و معارف 1

شبستان قرآن و معارف 1

مهر علمی 3

مهر دینی و مذهبی 4

صداوسیما گوناگون 1

مهر دینی و مذهبی 4

ایکنا گوناگون 1

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 4

تابناک اجتماعی 0

تابناک اجتماعی 1