باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

مهر اردبیل 3

مهر کرمان 0

افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

ایسنا گلستان 1

ایسنا گلستان 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

ایسنا گلستان 6

ایسنا گلستان 2

صداوسیما گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

مهر همدان 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 11

مشرق نیوز گوناگون 4

مهر اصفهان 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 5

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

مهر آذربایجان شرقی 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

مهر خراسان شمالی 4

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3