ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 3

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 3

پارسینه ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایلنا گوناگون 0