طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0