پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 6

افکارنیوز گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایران اکونومیست ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 3