ایرنا فرهنگی و هنری 1

ایرنا کرمانشاه 3

مهر کرمانشاه 2

مهر فرهنگی و هنری 9

ایرنا گیلان 12

ایرنا کردستان 24

ایرنا کردستان 21

ایرنا فرهنگی و هنری 22

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 17

ایسنا سیاسی 22

شبستان مساجد و کانونها 19

شبستان دینی و مذهبی 17

شبستان دینی و مذهبی 16

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8

ایرنا سیستان و بلوچستان 8

شبستان مساجد و کانونها 12

ایسنا لرستان 9

شبستان قرآن و معارف 10

شبستان فرهنگی و هنری 22

دانا فرهنگی و هنری 7

ایرنا کرمانشاه 6

شبستان سیاسی 16

مشرق نیوز گوناگون 10

شبستان دینی و مذهبی 8

شبستان دینی و مذهبی 4