ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 5

روزنو ورزشی 4

تابناک ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

برنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 1

فانوس نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 3

جماران گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

تابناک ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1