پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ایسنا ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 7

مشرق نیوز گوناگون 4

جماران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 6

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 2

ایسنا ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 10

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 3

ایسنا ورزشی 16

فانوس نیوز گوناگون 18

ایسنا ورزشی 10

ایسنا ورزشی 19

ایسنا ورزشی 14

مشرق نیوز گوناگون 8