نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 3

نود تي وي ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 0

صراط ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 6

فانوس نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایرنا ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 3

طرفداری ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 6