برنا گوناگون 2

طرفداری ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

طرفداری ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 5

مشرق نیوز ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 3

ایلنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2