ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

پارسینه ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 0

دانا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

پارس نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا خوزستان 3