نواندیش اجتماعی 5

نواندیش فوتبال داخلی 5

نواندیش حوادث 1

نواندیش ورزشی 1

نواندیش ورزشی 2

نواندیش ورزشی 0

نواندیش اقتصادی 0

نواندیش ورزشی 3

نواندیش ورزشی 2

نواندیش ورزشی 0

نواندیش ورزشی 1

نواندیش اجتماعی 1

نواندیش ورزشی 1

نواندیش حوادث 1

نواندیش حوادث 1

نواندیش ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نواندیش سلامت 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

نواندیش حوادث 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2