باشگاه خبرنگاران فناوری 1

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

الف بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

پارسینه بین‌الملل 1

ایسنا سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایسنا سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

الف سیاسی 2

ایسنا قم 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایسنا سیاسی 2

ایسنا سیاسی 3

صدای ایران گوناگون 2

ایسنا سیاسی 5

شبستان دینی و مذهبی 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1