شبستان مساجد و کانونها 10

شبستان مساجد و کانونها 8

ایکنا گوناگون 5

رکنا گوناگون 5

نامه نیوز اقتصادی 0

آفتاب نیوز علمی 8

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز گوناگون 9

فانوس نیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 9

شبستان مساجد و کانونها 18

شبستان مساجد و کانونها 2

خبرآنلاین علمی 25

رکنا گوناگون 20

فانوس نیوز گوناگون 24

شفقنا گوناگون 17

شبستان مساجد و کانونها 22

شبستان اجتماعی 20

رکنا گوناگون 15

نت نوشت فناوری 21

رکنا گوناگون 38