مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز گوناگون 15

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز گوناگون 8

ایلنا گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 8