ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

ایلنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

ایلنا گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 5

ورزش 3 ورزشی 10