فانوس نیوز چندرسانه ای 2

صداوسیما سیاسی 7

افکارنیوز گوناگون 6

موج گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

فانوس نیوز چندرسانه ای 19

فانوس نیوز چندرسانه ای 7

باشگاه خبرنگاران فناوری 11

الف سیاسی 8

دانا سیاسی 1

دانا سیاسی 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 14

شمانیوز سیاسی 82

شمانیوز فرهنگی و هنری 22

فانوس نیوز گوناگون 30

دانا سیاسی 8

دانا فرهنگی و هنری 36

شمانیوز سیاسی 33

صراط سیاسی 28

دانا سیاسی 24

دانا سیاسی 29

فانوس نیوز گوناگون 25

باشگاه خبرنگاران فناوری 29

فانوس نیوز چندرسانه ای 29

صداوسیما فناوری 34