عصراعتبار اقتصادی 3

ایرنا آذربایجان غربی 1

صدای ایران گوناگون 1

برنا گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایسنا کردستان 0

ایسنا گلستان 1

ایسنا اصفهان 2

ایرنا هرمزگان 0

برنا گوناگون 1

ایسنا اقتصادی 1

ایسنا اقتصادی 1

ایسنا گیلان 2

مهر اقتصادی 7

ایرنا قزوین 4

ایرنا قزوین 3

بازده گوناگون 3

ایرنا قزوین 1

ایسنا مازندران 3

مهر گلستان 3

ایرنا البرز 1

آفتاب نیوز اقتصادی 3

ایرنا اقتصادی 3

مهر اقتصادی 2

مهر اقتصادی 2