شبستان اجتماعی 1

ایرنا گیلان 0

مهر فرهنگی و هنری 0

شبستان دینی و مذهبی 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

مهر گیلان 1

صداوسیما ورزشی 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 0

ایرنا البرز 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 1

مهر اقتصادی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا اردبیل 0

مهر فرهنگی و هنری 1

شبستان دینی و مذهبی 0

ایرنا علمی 0

مهر دینی و مذهبی 0

صداوسیما گوناگون 0

ایرنا فرهنگی و هنری 1

ایرنا همدان 0

ایرنا همدان 0