شمانیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

طرفداری ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 3

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 2

شمانیوز ورزشی 0