افکارنیوز گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 2

ایسنا ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 7

افکارنیوز گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 8

الف ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 4

جماران گوناگون 4

ایرنا ورزشی 4