پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 11

نود تي وي ورزشی 5

نود تي وي ورزشی 9

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 9

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 11

ورزش 3 ورزشی 8

ورزش 3 ورزشی 5

نود تي وي ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 7