ایرنا کرمانشاه 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

مهر ورزش‌های رزمی 0

برنا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا یزد 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزش‌های رزمی 1

ایسنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

مهر ورزش‌های رزمی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0