ایسنا سیستان و بلوچستان 1

ایسنا آذربایجان شرقی 0

ایسنا ایلام 0

ایسنا البرز 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

ایسنا آذربایجان غربی 0

ایسنا مرکزی 1

ایسنا فارس 1

ایسنا سیاسی 0

ایسنا لرستان 0

ایسنا کرمان 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا فارس 2

ایسنا فارس 0

ایسنا بوشهر 1

ایسنا گلستان 0

ایسنا فارس 0

ایسنا فارس 0

ایسنا مرکزی 1

ایسنا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0